vrijdag 18 februari 2011

Hoeveel kans maakt MBO-er op de arbeidsmarkt?

Van alle mbo-ers (met diploma) die zich op de arbeidsmarkt aanbieden vindt 94% binnen redelijke termijn een baan. Dit blijkt uit onderzoek van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA/Universiteit Maastricht). ROA onderzocht de effecten van het School Ex Programma en de gevolgen van de economische crisis. 20.000 (!) mbo-schoolverlaters zijn benaderd voor het onderzoek die in het studiejaar 2009/2010 hun diploma behaald hebben.

Het lijkt er dus op dat de economische crisis vooralsnog voorbij gaat aan de MBO gediplomeerden. Goed nieuws dus voor alle studenten die hard werken om hun diploma te halen.

persbericht MBO raad

woensdag 16 februari 2011

Welke gevolgen heeft het actieplan MBO 2011-2015?

Focus op vakmanschap
Vandaag is het actieplan MBO 2011-2015 door minister Van Bijsterveld naar de 2e kamer gestuurd. Het plan heeft de titel 'Focus op Vakmanschap' meegekregen.

Welke gevolgen heeft dit actieplan voor het MBO?
Het plan bevat de volgende doelstellingen:
- verhoging kwaliteit
- verbetering besturing en bedrijfsvoering
- vereenvoudiging van het BVE stelsel
Het is nog te vroeg om alle doelstellingen in het plan te vertalen naar concrete gevolgen voor de ROC's. Getuige het aantal wijzigingen in het veld van het MBO, kan wel worden geconcludeerd dat alle ROC's de gevolgen van het plan zullen gaan voelen. Niet alleen de toekenning van middelen zal sterk veranderen en nog meer afhankelijk zijn van de prestaties van het ROC. Ook de opzet van MBO-opleidingen zal veranderen.

De plannen van de minister kunnen worden samengevat in de volgende punten:


1. Verhoging kwaliteit
Meer onderwijstijd, intensiveren en verkorten opleidingen
De onderwijstijd voor het eerste leerjaar wordt verhoogd naar 1.000 uren waarvan 750 onder begeleiding. De overige leerjaren blijven gehandhaafd op 750 uren waarvan 600 onder begeleiding en 250 uren BPV.

De opleidingsduur wordt verkort van 4 naar 3 jaar (niveau 4). De bekostiging gaat per leerjaar verschillen. Eerste jaars studenten tellen zwaarder mee in de bekostiging dan 2e jaars. 2e jaars tellen zwaarder mee dan  3e jaars studenten etc. In het plan wordt verondersteld dat de verkorting van de opleidingsduur het mogelijk moet maken om meer onderwijstijd te kunnen bieden.

Betere examens
De minister wil de MBO examens verbeteren en zet het examenbeleid voort. Er komen landelijke examens voor de Nederlandse en Engelse taal en voor rekenen.

Professionalisering docenten
De minister stelt het bij- en nascholen van leraren verplicht. Bovendien komt er een lerarenregister.

Regionaal aanbod opleidingen
De minister wil een einde maken aan de concurrentie tussen ROC's en stelt een autoriteit in die overleg tussen de ROC's mogelijk moet gaan maken. In de toekomst zal een stichting toezien op doelmatig aanbod in de regio's. Dit betekent dat de ROC's samen het opleidingenaanbod moeten gaan verdelen. De stichting zal tevens arbitreren bij eventuele geschillen tussen ROC's.

VM2
De VM2 regeling (combinatie van VMBO en MBO opleiding) wordt verlengd en per augustus 2012 omgezet in een wettelijk kader.

2. Besturing en bedrijfsvoering op orde
Er komt een zogenaamde prestatiebox waarmee de prestaties op gebied van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en de tevredenheid van het bedrijfsleven in financiële middelen wordt omgezet. Hoe beter de prestaties, hoe meer geld de instelling ontvangt.

3. Vereenvoudiging van het BVE stelsel

30+ maatregel
De uitwerking van de 30+ maatregel is nog niet bekend is gemaakt in dit plan. Daarmee blijft onzekerheid bestaan over de financiering van onderwijs voor mensen van 30 jaar en ouder. De minister beloofd dat deze maatregel in mei op de agenda van de ministerraad komt en in september in de 2e kamer zal worden behandeld. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2012.

Einde drempelloze instroom
De drempelloze instroom in niveau 2 van het mbo wordt beëindigd. Voor toelating voor een niveau 2 opleiding hebben studenten voortaan een diploma voortgezet onderwijs nodig of een diploma niveau 1. Daarnaast wordt voor ongediplomeerde jongeren, die bijvoorbeeld na enkele jaren werken weer
willen gaan leren, een toelatingsonderzoek op instellingsniveau ingevoerd. Als ze dit met positief resultaat afronden, kunnen ze instromen op niveau 2, anders op niveau 1. De beoogde inwerkingtreding is het schooljaar 2013-2014.

Entree opleidingen
De MBO opleidingen op niveau 1 krijgen een nieuwe naam namelijk "entree opleidingen". Deze opleidingen worden apart gefinancierd en er wordt een bindend studieadvies ingevoerd, waarmee scholen een leerprestatie kunnen afdwingen. De ROC's ontvangen voor entree opleidingen een vast budget. Overigens wordt 'ROC op Maat' van het ROC van Amsterdam in het plan genoemd als goed voorbeeld voor entree opleidingen!

Vavo onder rijksaansturing
De bekostiging van het Vavo komt met ingang van 1 augustus 2014 vanuit het Rijk en is alleen beschikbaar voor mensen tot 30 jaar.

Zijn de medewerkers van de dienst Financiën tevreden?

Uitslag medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO)
Iedere 2 jaar onderzoekt het ROC van Amsterdam de medewerkerstevredenheid. Afgelopen week werden daar de resultaten van het onderzoek bekend. Altijd weer een spannend moment voor het management team van de dienst Financiën. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek in 2008 heeft de dienst onder meer tijd gestoken in themabijeenkomsten om de interne communicatie tussen de afdelingen te versterken, is er behoorlijk geïnvesteerd in scholing en mobilieit en is gestart met coaching van medewerkers.

Een wisselend beeld binnen de dienst Financiën
De uitslag is niet gemakkelijk te interpreteren. De algemene tevredenheid is maar net voldoende. De afdelingingen variëren van 5,6 tot 6,8. In 2008 was de algemene tevredenheid 6,9. Overigens is de respons wel bijna verdubbeld. Door de opzet van het onderszoek zijn de resultaten niet helemaal vergelijkbaar.

De tevredenheid op onderdelen is over het algemeen ruim voldoende:
  • De betrokkenheid varieert van 6,8 tot 8,3
  • Het plezier in het werk wordt gewaardeerd met een 6,9 tot 7,8
  • De samenwerking en de sfeer krijgt een 7,2
  • De inzet en motivatie is redelijk hoog van 7,1 tot 8,7
  • De eigen taak en werkzaamheden ligt tussen 7,1 en 7,7
  • De tevredenheid over de direct leidinggevende varieert van 6,7 tot 7,0
  • De werkomstandigheden van 7,0 tot 7,8
  • De arbeidsvoorwaarden van 7,2 tot 7,2
  • De scholing en mobiliteit van 6,8 tot 7,2
  • De interne communcatie van 4,8 tot 5,7
Bovenstaande waarderingen zijn over het algemeen hoger dan het gemiddelde van het ROC van Amsterdam. Op onderdelen is de tevredenheid toegenomen, de algehele tevredenheid is gedaald.

Zijn we blij met deze uitslag?
Ik ben persoonlijk niet tevreden met deze uitslag. Ik had gehoopt op hogere algemene waardering. Ik ben wel tevreden over de scores op onderdelen. We zijn over het algemeen goed gemotiveerd, werken in een prettige sfeer en waarderen onze eigen werkzaamheden en direct leidinggevende. Ook de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden worden positief gewaardeerd. De mogelijkheden tot mobiliteit en scholing krijgen ook een voldoende. De interne communicatie moet veel beter.

En nu?
We zullen als team op zoek moeten gaan naar verbetermogelijkheden. Vooral de algehele tevredenheid en de interne communicatie verdienen aandacht. We zullen op werkoverleg en afdelingsbijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan over hoe deze onderdelen verbeterd kunnen worden. We zullen dan ook moeten vaststellen of de wisselingen in het management van de dienst en de reorganisatie daar een rol bij hebben gespeeld.

Het MTO geeft dus stof tot gesprek binnen het team van financiën. Ik heb daar heel veel zin in!

dinsdag 15 februari 2011

Ook zo'n hekel aan onvoorspelbare software-ontwikkeling?

Ontwikkeling in India
Tijdens een bezoek aan Albelli/albumprinter raken de directeur ICT en ik geïnteresseerd in Agile-software-ontwikkeling. Albelli maakt al langere tijd gebruik van een bedrijf in India dat voor hen in korte tijd nieuwe webapplicaties maakt. IndicInfo maakt gebruik van deze Agile methode. De nieuwe software van Albelli wordt op tijd, binnen budget opgeleverd. We besluiten een proefproject bij het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland te starten: de ontwikkeling van een begrotings- en prognosemodule.

De eerste ervaring met Agile
De ervaringen tot nu toe zijn positief. De software wordt in korte 'sprints' van 2 weken ontwikkeld. Vooraf wordt besproken wat er in een sprint ontwikkeld wordt, na 2 weken volgt de demonstratie en kunnen we testen. Dat gaat in zo'n razend tempo dat we het nauwelijks bij kunnen houden. De ontwikkelaar gaat veel harder dan wij, dat is even wennen. Iedere dag vindt er overleg plaats met de ontwikkelaars in India. Dat gaat uitstekend met Skype, vaak alleen met geluid, soms met video en heel vaak met een demonstratie op het scherm. De afstand is absoluut geen probleem. Iedere dag wordt er vanuit India gerapporteerd waaraan is gewerkt. De communicatie is intensief, er worden heel veel vragen gesteld. Dat levert in een later stadium software op die precies doet wat je wilt. Daar zorgen de korte sprints en de demonstraties voor.

Spannend moment
Afgelopen week is release 1 van het nieuwe systeem opgeleverd. Spannend moment dus. We hebben deze week getest en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van hetgeen er in korte tijd is ontwikkeld. Een professioneel ogend systeem met daarin behoorlijk slimme oplossingen om een "topdown/bottom up" begroting te maken. Inclusief doorbelastingssystematieken, verdelingsscenarios, user management en versie beheer. Alles wat je als financiële man kunt wensen. Ben het in deze kwaliteit nog niet eerder tegen gekomen. Eindelijk gaat Excel over boord.

Release 2 is overigens al bijna klaar! Dan kunnen we ook bottom up prognoses gaan maken.

De begrotingsmodule is binnenkort klaar. Op tijd, binnen budget.

Wordt vervolgd.....

vrijdag 4 februari 2011

Exact migratie geslaagd

De dienst Financiën heeft in de afgelopen maanden een migratietraject uitgevoerd voor de boekhoudapplicatie Exact. Tot voor kort werd gebruik gemaakt van een Exact versie op een Oracle-server. Oracle past niet langer binnen de ICT-standaarden van het ROC van Amsterdam.Bovendien was de server met Exact en PeopleSoft sterk verouderd. 

Afgelopen zomer is allereerst PeopleSoft op een nieuwe server gezet.  Vervolgens is Exact op een nieuwe server geïnstalleerd en de database Oracle vervangen door Microsoft SQL server. Dat het nodig was bleek in oktober, de oude server van Exact crashte en verstoorde het werk op de financiële administratie.
Met deze migratie zijn dus 3 problemen in één keer opgelost: Exact past weer in de standaarden, de server is vernieuwd en de performance problemen zijn voorbij.

In de laatste maanden van 2010 is hard gewerkt aan de migratie. Een team van interne medewerkers en specialisten van Advisie hebben de migratie voorbereid en uitgevoerd. Dit heeft niet geleid tot noemenswaardige verstoringen in de productie en kan daarom succesvol worden genoemd.

De migratie heeft de performance van Exact sterk verbeterd en levert bovendien besparingen op in de kosten van softwarelicenties. De migratie is bovendien geheel in lijn met het beleid van de krachtenbundeling ROCvA - ROCF dat gericht is op harmonisatie van automatiseringssystemen.

dinsdag 1 februari 2011

Digitaliseren inkoopfacturen succes

De afgelopen tijd heeft het ROC van Amsterdam gewerkt aan het digitaliseren van de inkoopfacturen. Sinds 2010 werken alle onderdelen van de organisatie met Proquro.

Slimme software
Facturen worden direct na ontvangst gescand en door middel van intelligente OCR-software wordt de factuur gekoppeld aan een leverancier, gebruik makend van unieke herkenningscriteria zoals bankrekening- of BTW-nummer. Dezelfde slimme software leest ook andere gegevens van de factuur. Dat scheelt de crediteurenadministrateur veel invoerwerk.

Inkoopfacturen kunnen in de papierbak
Vervolgens worden de facturen digitaal ter fiattering aangeboden aan de budgethouders. Na fiattering wordt de factuur betaalbaar gesteld. De administratie heeft ondertussen te allen tijde informatie over de status van de factuur: waarom en waar blijft de factuur in het proces hangen? Het maken van kopieën en het archiveren van facturen is verleden tijd: de belastingdienst heeft ingestemd met het digitaal archiveren van facturen. Facturen kunnen dus na verwerking in de papierbak.

Winst in de krachtenbundeling
In januari is ROC Flevoland gestart met het digitaliseren van inkoopfacturen met Proquro. De ervaring die de projectorganisatie in ROC van Amsterdam heeft opgedaan, wordt daarbij aangewend.

En nu ook nog digitaal bestellen
In 2011 zullen beide organisaties de volgende stap zetten in deze ontwikkeling: het digitaal bestellen. De systemen zijn er klaar voor, de eerste bestellingen worden met Proquro geplaatst en opdrachtbevestigingen worden per mail naar de leverancier verstuurd. Daarmee is het voor de crediteurenadministrateur nog eenvoudiger inkoopfacturen aan de juiste budgethouder aan te bieden. Immers het ordernummer dat op de inkoopfactuur staat, is uniek in Proquro en dus herleidbaar naar de besteller.

Het mag duidelijk zijn dat Proquro het mogelijk heeft gemaakt om met minder mensen het zelfde werk te doen terwijl er ook nog een kwaliteitsverbetering is doorgevoerd. Belangrijke stappen voor een organisatie die te kampen heeft met teruglopende inkomsten!