dinsdag 24 mei 2011

de financiële gevolgen voor ROC's: MBO-actieplan 'focus op vakmanschap'

De financiële gevolgen van het MBO actieplan ‘Focus op vakmanschap’

Eerder schreef ik op deze blog al een samenvatting van het actieplan. In deze blogpost een financiële vertaling.

Nog niet alles is bekend
Ik heb geprobeerd voor de ROC’s een inschatting te maken van de lange termijn gevolgen van het actieplan ‘Focus op vakmanschap’. Nog niet alles is duidelijk over het actieplan. Zo is nog niet voor alle onderdelen van het plan duidelijk hoe de maatregelen worden verdeeld over de onderwijssectoren. Dit zal pas bij het bekend worden van de Rijksbegroting 2012 bekend worden. Helaas zijn veel scholen nu al bezig met de voorbereiding van het schooljaar 2011/2012 en daarmee met de begroting van 2012. Lastig als je nog niet weet waar je aan toe bent. Daarom maar eens een eerste voorzichtige inschatting.

In de volgende tabel wordt de inschatting voor het MBO deel weergegeven. Door het individuele aandeel in de rijksbekostiging te gebruiken, kunnen de gevolgen per ROC berekend worden.


Daarmee lijken de gevolgen voor de eerste jaren niet zo groot. Pas in 2015 wordt een aanzienlijke bezuiniging bereikt. Echter, de ombuigingen worden wellicht niet volledig gecompenseerd  als de intensiveringsmaatregelen financiële verplichtingen zoals bestedingsdoelen met zich mee brengen. Als de ROC's gedwongen worden om de middelen aan bepaalde doelen te besteden, zal dit leiden tot bezuinigingen in andere delen van de begroting.

Nogmaals, dit blijft een persoonlijke inschatting, pas bij de presentatie van de begroting op prinsjesdag zal hopelijk meer duidelijk zijn.

Commentaar, vragen, opinies en aanvullingen zijn welkom.

Praktijkervaring met Theory U

Praktijk ervaring met Theory U

Ik heb nu zelf vijf keer ervaren dat het werken volgens de principes van C. Otto Scharmer effectief is. In deze blogpost meer over hetgeen ik tot nu toe in de praktijk heb geleerd over Theory U. Er is nog ongelooflijk veel te leren over dit onderwerp, maar in deze post wil ik graag mijn enthousiasme voor deze manier van veranderen tot uitdrukking brengen. Vraag me niet precies hoe en waarom het werkt. Ik weet het niet. Maar ik heb wel het gevoel dat je hiermee fundamentele verandering kunt realiseren. En dat voelt goed.

Theory U en ‘Route 66’
Binnen het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland wordt in ‘Route 66’ gewerkt volgens de principes van Theory U. Route 66 vormt het strategisch programma gericht op fundamentele verandering. Route 66 is ontstaan vanuit een intern initiatief van enkele directeuren en deze  directeuren begeleiden nu zelf het programma. Het programma Route 66 is gericht op het bereiken van een hogere kwaliteit van onderwijs tegen aanzienlijk lagere kosten en speelt daarmee in op de actuele ombuigingen en intensiveringen in het onderwijs. Binnen de organisatie worden bijeenkomsten georganiseerd voor de Management Teams van de Business Units. Tijdens deze dag worden de belangrijkste principes behandeld van het veranderproces van Theory U en de inhoud van Route 66 uitgelegd.

De begeleider is de weg van de verandering
De begeleiders van Route 66 vertellen tijdens de bijeenkomsten waarom zij zelf zo enthousiast met de ideeën van Route 66 aan de slag zijn gegaan en tonen daarbij voorbeelden uit de eigen praktijk. Zij laten als het ware zien hoe het moet. Daarmee laten zij hun persoonlijke verbinding met het probleem én de oplossing zien. Dit werkt erg inspirerend voor anderen. Collega’s worden enthousiast en werken met veel plezier mee aan het bedenken van  oplossingen: wat kan ík morgen anders doen om het doel te bereiken?

Geen externen maar mensen uit eigen organisatie
De deelnemers aan Route 66 vinden het fantastisch dat hun eigen ‘Route 66’ collega’s komen vertellen wat ze bedacht hebben en waarom ze er zo enthousiast over zijn. Dit keer geen consultants die een product komen verkopen, maar collega’s die laten zien wat ze doen en anderen uitnodigen om mee te doen. Het werkt erg aanstekelijk en zorgt bovendien voor allerlei nieuwe persoonlijke verbintenissen in de organisatie. Er wordt op een hoger niveau gecommuniceerd. Men gaat andere relaties met elkaar aan en dat zorgt voor een betere samenwerking door meer onderling begrip en vertrouwen.

Overigens heeft onze organisatie wel deskundig advies ingewonnen over de vormgeving van het veranderproces, maar de deskundige blijft op de achtergrond.

Zelf ervaren wat Theory U met je doet
De Route 66 begeleiders hebben allemaal enkele keren zelf ervaren wat het met je doet als je door de ‘U’ van Otto Scharmer gaat. In een dergelijk veranderproces kom jezelf tegen, dat kan confronterend en verwarrend zijn en geeft soms een ongemakkelijk gevoel. Het is als begeleider goed om te weten wat anderen doormaken. Je kunt daarmee je ervaring inzetten in het begeleidingsproces.

Gebruik alle hulpmiddelen die de verandering ondersteunen.
Binnen de bijeenkomsten gebruiken we nieuwe werkvormen en technieken. Zo wordt de ‘Indian Talking Stick’ gebruikt om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp. Op internet is meer te vinden over deze gespreksvorm.

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse nieuwe hulpmiddelen gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn de Pecha Kucha, een Prezi en videobeelden van eerdere bijeenkomsten waarin collega’s en het topmanagement hun commitment bij Route 66 uitspreken. Degelijke hulpmiddelen werken verfrissend en brengen afwisseling tijdens de bijeenkomsten.

Verandering in kleine daden, begin niet te groot.
Het is de kunst om de verandering in kleine daden te beginnen. Vraag je daarbij af wat kan ik of kunnen wij morgen anders doen? Daarmee is het mogelijk om direct resultaten te laten zien. Als je er voor zorgt dat iedereen met kleine dingen begint en je zorgt voor voldoende massa kunnen vele kleine veranderingen leiden tot grote resultaten.